WSPÓŁPŁPRACA PRZEDSZKOLA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
 Przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych. 

 

Przedszkole  „Promyczek” współpracuje z wieloma instytucjami dając dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością, co z kolei przyczynia się do chęci poznawania świata, umiejętności funkcjonowania w środowisku oraz komunikowania się z nim.  Oto główne cele, jakie przyświecają nam w ramach wzajemnej współpracy z różnymi instytucjami:

 

1. Władze lokalne – poznanie pracy urzędu; kontakt z władzami miasta poprzez udział w uroczystościach organizowanych przez urząd oraz przedszkole, sponsorowanie wyjazdów zagranicznych, spotkania z wychowankami; promocja przedszkola na stronie BIP oraz Portalu Edukacyjnym.
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom; prowadzenie badań przesiewowych - logopedycznych; organizowanie spotkań ze specjalistami dla rodziców; prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w poradni i na terenie placówki.
3. Straż pożarna – organizowanie wycieczek do siedziby Straży Pożarnej; zajęcia edukacyjne z udziałem strażaków w formie prelekcji i pokazów; zapraszanie strażaków do przedszkola; przeprowadzanie próbnej ewakuacji dzieci i pracowników placówki; kontrola obiektu związana z bezpieczeństwem pożarowym; udział  w organizowanych konkursach plastycznych. 

4. Policja – organizowanie spotkań z policjantami na terenie przedszkola; poznanie umundurowania oraz zawodu policjanta; prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania się wobec osób obcych i zwierząt; organizowanie wycieczek do Komendy Policji; współpraca w ramach kontroli pojazdów przed wyjazdami na wycieczki autokarowe.
5. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – udział wychowanków w organizowanych akcjach „Chcę być bezpieczny na drodze” – zajęcia  z wychowania komunikacyjnego i praktyczna jazda rowerem po Miasteczku Ruchu Drogowego; popularyzowanie wiedzy  i podnoszenie świadomości tym zakresie; spotkanie z policjantem i pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.
6. Biblioteka Miejska – poznanie pracy bibliotekarza; przedstawienie zbioru bibliotecznego – oznakowania, okładki, karty książki i karty czytelnika; zachęcenie dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki, motywowanie do aktywnego czytelnictwa; słuchanie czytanych utworów literackich przez panie bibliotekarki; wspólne zajęcia manualne na terenie biblioteki; poznanie sposobów korzystania z biblioteki i zasad zachowania się w miejscu publicznym.

7. Schronisko dla zwierząt – odwiedzanie i oglądnie schroniska; rozmowy z osobami zajmującymi się zwierzętami – poznanie pracy ludzi w schronisku; uczenie dzieci odpowiedzialności za zwierzęta, które mają w swoich domach; organizowanie akcji zbiórki karmy dla zwierząt przebywających w schronisku.
8. Teatr Lalki „Tęcza” i  Władca Lalek – poznanie budynku  teatru i jego pomieszczeń; zapoznanie dzieci ze sceną teatralną, widownią, grą aktorską, rodzajami lalek teatralnych;  rozwijanie zainteresowań teatralnych dzieci; rozbudzanie wyobraźni dziecięcej; zapraszanie aktorów do wystawiania przedstawień na terenie placówki -  sprawianie radości z możliwości kontaktu ze sztuką.
9. Młodzieżowe Centrum Kultury – poznanie pracy MCK-u i oferty; zachęcanie do korzystania z dodatkowych zajęć dla dzieci organizowanych w centrum; korzystanie z propozycji filmowych przez przedszkolaków; współpraca  w organizowaniu konkursów plastycznych – udostępnianie sal na występy  i wystawę prac  dziecięcych. 
10. Nadleśnictwo Leśny Dwór – organizowanie wycieczek na łono natury; korzystanie z proponowanej oferty edukacyjnej związanej z pracą osób  w Nadleśnictwie; przejście ścieżką edukacyjną; obejrzenie sali edukacyjnej ze zgromadzonymi informacjami, narzędziami i eksponatami z dziedziny leśnictwa; poznanie pięknego środowiska przyrodniczego jakim jest las i jego mieszkańcy; uczenie dzieci odpowiedzialności za ochronę i korzystanie z jego uroków oraz darów.
11. Słowiński Park Narodowy – organizowanie wyjazdów w ramach „Zielonego przedszkola”; zainteresowanie okolicą Słowińskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem walorów przyrodniczych, turystycznych i rekreacyjnych;  zwiedzanie Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego – poznanie bogactwa roślinności i zwierząt; wycieczka na ruchome wydmy, zwiedzanie latarni morskiej w Czołpinie; zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez własne doświadczenia i obserwacje.
12. Oczyszczalnia ścieków – organizowanie wycieczek do centrum Edukacji Ekologicznej Spółki „Wodociągi Słupsk”; skorzystanie z oferty edukacyjnej dotyczącej zagadnień ekologicznych, ochrony środowiska; zwiedzanie Centrum oraz wspólne działania z dziećmi: układanie puzzli, przeprowadzanie eksperymentów, oglądanie filmu o tematyce ekologicznej z rozumienie znaczenia wody dla każdego żywego organizmu.
13. Placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) - udział wychowanków   w organizowanych przeglądach piosenki, teatrzyków oraz umiejętności recytatorskich; korzystanie z ofert w ramach konkursów plastycznych, wiedzy o Słupsku, ruchu drogowym; zapoznanie dzieci ze szkołą -  ułatwienie przekroczenia progu przedszkole-szkoła; integracja środowiska rówieśniczego.
  
Dzięki dobrze zorganizowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym realizujemy  z pasją swoje zamierzenia wychowując twórczych, radosnych i kreatywnych absolwentów. Staramy się o to, aby każde dziecko odnalazło się w nowym dla siebie środowisku, wspomagamy je w indywidualnym rozwoju, wspieramy jego aktywność twórczą.

 
 
Copyright © 2012 | Przedszkole Miejskie nr 23 w Słupsku