> oferta > Organizacja
 

Przedszkole jako jednostka budżetowa.


1. Przedszkole Miejskie nr 23 „Promyczek" w Słupsku jest przedszkolem publicznym.
2. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Słupsk.
3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.
4. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30 przez cały rok z przerwą wakacyjną.
5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat, przyznając priorytet dzieciom 5 i 6 - letnim.
6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.

7. Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

 • dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z 3 posiłków: śniadanie, II śniadanie, obiad: I danie, II danie
 • Od września 2013 roku opłaty za przedszkole naliczane są na podstawie procedury korzystania z systemu "iPrzedszkole"
 • opłata za pobyt dziecka w przedszkolu: opłata godzinowa poza podstawą programową wynosi 1,00 zł;
 • dzienna stawka żywieniowa - 7,00 zł. Opłatę za żywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 • opłaty za dzienne wyżywienie nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
 • termin uiszczania opłat za przedszkole do 10 każdego miesiąca na dwa osobne konta:
  - za pobyt dziecka w przedszkolu "z dołu"  -  79 1140 1153 0000 2175 9200 1002
  - za  wyżywienie  "z góry"   - 26 1140 2118 0000 2175 9200 1005
 • zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem / prawnym opiekunem.

8. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych i starszych.
9. Pracę z dziećmi organizuje się w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego, roczny program pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz własne programy i innowacje. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi, zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami.

 
 
Copyright © 2012 | Przedszkole Miejskie nr 23 w Słupsku