Dobro, radość, rozwój zainteresowań i umiejętności, wiara we własne możliwości, otwartość, satysfakcja, aktywność własna – to jedne z wielu cech, które rozwijamy wśród naszych wychowanków poprzez organizację zajęć dodatkowych, prowadzonych m.in. przez  nauczycieli przedszkola, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.


OFERTA ZAJĘĆ BEZPŁATNYCH:

TERAPIA PEDAGOGICZNA – celem zajęć jest wspieranie rozwoju dzieci o specyficznych trudnościach w uczeniu się polegające m.in. na  usprawnianiu funkcji psychomotorycznych, wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach, przygotowanie do nauki czytania i pisania, rozwijaniu samodzielności, budowanie wiary we własne siły; podmiotem terapii pedagogicznej jest nauczyciel terapeuta wyposażony   w wiedzę i umiejętności oraz posiadający predyspozycje psychiczne potrzebne do tego rodzaju pracy; przedmiotem oddziaływań terapeutycznych jest dziecko, jego zaburzenia rozwojowe  i trudności, określone przez diagnozę.


SPOŁECZNO - EMOCJONALNE – to szeroki zakres działań i czynności  pedagogicznych wspierających inicjatywę dziecka; zajęcia te integrują grupę rówieśniczą, uczą współpracy, zrozumienia, wzajemnego słuchania się, tolerancji; pozwalają na wyładowanie emocji tych pozytywnych jak i negatywnych; wspomagają w otwarciu się przed grupą, uczą poprawnych zachowań w grupie społecznej; pozwalają lepiej zrozumieć siebie  i innych. 


LOGOPEDIA – zajęcia logopedyczne przyczyniają się do rozwoju mowy pod względem artykulacyjnym, fonacyjnym, składniowym  i gramatycznym; biorą w nich udział szczególnie dzieci 5 i 6 letnie zakwalifikowane do zajęć po  przeprowadzonych wcześniej badaniach mowy i postawieniu diagnozy; prawidłowy rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się rozwoju jego osobowości w ogóle; dzięki rozumieniu mowy poznaje ono otaczający świat, a poprzez umiejętność mówienia może wyrazić swoje uczucia  i spostrzeżenia.


RYTMIKA – zajęcia rytmiczne rozwijają poczucie rytmu; uczą dzieci reagowania ruchem na dźwięki, na zmianę melodii; rozwijają słuch muzyczny. 


 
 
Copyright © 2012 | Przedszkole Miejskie nr 23 w Słupsku