> oferta > Rozkład dnia
 

Ramowy rozkład dnia - uwzględnia różne aktywności dzieci podczas pobytu w przedszkolu; dotyczy on zamierzeń opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych realizowanych w ciągu dnia zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, wybranym przez nauczycieli  programem wychowania oraz własnymi programami i innowacjami.


Jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich wieku, rozwoju  i założeń programowych przedszkola. Integruje on treści wychowawczo-dydaktyczne z różnych obszarów edukacyjnych.

 

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego pobyt dzieci w przedszkolu odbywać się powinien wg następujących norm czasowych:
• co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę (dzieci bawią się w dowolny sposób, samodzielnie lub przy niewielkim udziale nauczyciela),
• co najmniej jedną piątą czasu dzieci powinny spędzać na powietrzu np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, prace porządkowe),
• jedna piąta czasu przeznaczona jest na zajęcia dydaktyczne,
• pozostałe dwie piąte nauczyciel może przeznaczyć na dowolne zajęcia i zabawy  (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, pracę indywidualną).

 

Załącznik - ramowy rozkład dnia

 
 
Copyright © 2012 | Przedszkole Miejskie nr 23 w Słupsku